เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา
Job Descriptions
  • 1. ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาสินค้าของโรงงาน T-Fiber innovation และงานของโรงงาน SWC
  • 2. งานกฎหมายอาหารและภาชนะบรรจุที่เกี่ยวข้องกันโรงงานT-Fiber innovation และงานของโรงงาน SWC
  • 3. ดำเนินงานด้านระบบคุณภาพต่างๆให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
  • และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

Qualifications
  1. เพศชาย อายุ 23-26 ปี
  2. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา เทคโนโลยีอาหาร/ชีวภาพ สาขาวิทยาศาตร์เคมี/สิ่งแวดล้อม สาขาสัตวบาล สาขาเกษตร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ทำงาน ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการวิจัย (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  4. มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ GPM/HACCP, BRC, ISO9000, ISO14000 กฎหมายอาหารและภาชนะบรรจุ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
APPLICATION FORM