วิศวกรไฟฟ้า

Job Descriptions

- รับผิดชอบควบคุมและประสานงาน งานซ่อมบำรุงไฟฟ้า
- ออกแบบระบบ PLN SCADA HMI และวางแผนซ่อม-ปรับปรุง ไฟฟ้า รวมถึงการปฎิบัติตามข้อบังคับบริษัทฯ ระบบบริหารบริษัท ทั้งในด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในอาหารฯลฯ
 
 

Qualifications

1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้อง
3. หากมีประสบการณ์ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
4. หากมีความรู้ ISO 9000, ISO 14000 และ Food safety (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
APPLICATION FORM