เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

Job Descriptions

 1. ประเมินความเสี่ยง
 2. วางแผนการตรวจสอบ
 3. เขียน Audit Program ในการตรวจสอบ
 4. ตรวจสอบตามแผนประจำปี
 5. จัดทำกระดาษทำการในการตรวจสอบ
 6. รายงานการตรวจสอบ จัดทำข้อเสนอแนะในการตรวจสอบ
 7. ประชุมปิดการตรวจสอบ ติดตามผลการตรวจสอบ
 8. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 9. **หากมีประสบการ์ณทำงานด้านการตรวจสอบภายใน ,ตรวจสอบบัญชีมาโดยตรง (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

Qualifications

 1. เพศชาย / หญิง อายุ 24 - 40 ปี
 2. วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชีเท่านั้น หรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้านการบัญชี
 3. มีประสบการณ์ในการทำงานตรวจสอบอย่างน้อย 2 ปี (รับเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ)
 4. มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีความคล่องตัว อดทนและใฝ่เรียนรู้
 5. สามารถพูด อ่าน เขียน หรือสื่อสารภาษาอังกฤษได้
APPLICATION FORM