วิศวกรประจำโรงงาน

Job Descriptions

 1. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตในห้องบรรจุ
 2. ติดตามผลการผลิตประจำวันที่หน้างาน วิเคราะห์ประเด็นปัญหา ค้นหาสาเหตุ ดำเนินการแก้ไขปัญหา
 3. วิเคราะห์ , ออกแบบ ,ศึกษาและเสนอโครงการปรับปรุงกระบวนการบรรจุอัตโนมัติ ต่อผู้บริหารและติดตามโครงการ
 4. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานของพนักงานให้ถูกหลักในด้านต่างๆ
 5. รวมถึงการปฏิบัติตามระบบบริหารบริษัทฯ ทั้งในด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และมาตรฐานแรงงานไทยฯลฯ
 6. และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications

 1. เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิป.ตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล , สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 3. ใช้คอมพิวเตอร์ MS Office (Excel,Power point,Word)ได้ และโปรแกรม CAD ได้
 4. มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับโรงงานมาไม่น้อยกว่า 5 ปี
 5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 6. มีภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม ทำงานในสภาะกดดันได้
 7. กรณีฉุกเฉินสามารถทำงานนอกเวลาได้
 8. วางแผนการทำงาน และนำเสนอผลงานได้
 9. ขยัน รักษาระเบียบวินัย ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่
APPLICATION FORM